25,610,633 αξιολογήσεις

Μάρκες 5,181
457,840 προϊόντα
Το Diplotop - product comparison - συγκεντρώνει απόψεις ΧΧΧ χρηστών και δοκιμές. Με μία βάση πρωτοφανούς πλούτου, 11 αξιολογήσεις για το AEG-ELECTROLUX EW557F. Το Diplotop συγκρίνει το AEG-ELECTROLUX EW557F με τους ανταγωνιστές του για να βρει το καλύτερο.

Σύνδεσμοι χορηγών

Κατεβάστε το εγχειρίδιο ή οδηγό χρήσης AEG-ELECTROLUX EW557F

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μάρκα ή Κατασκευαστής
Αναφορά :

Όλοι οι αριθμοί αναφοράς για το AEG-ELECTROLUX
Τα πιο δημοφιλή προϊόντα AEG-ELECTROLUX
Βρείτε τα καλύτερα προϊόντα
Αυτοκίνητο
GPS (σύστημα πλοήγησης)
Φορητός υπολογιστής
Εκτυπωτής
Τηλεόραση
Προβολέας Οικιακού κινηματογράφου
Ενισχυτής ήχου οικιακού κινηματογράφου
Συσκευή αναπαραγωγής MP3
Κινητό τηλέφωνο
Πλυντήριο ρούχων
Αρτοπαρασκευαστής
Ψυγείο
Σίδερο
Ραπτομηχανή
Ηλεκτρική σκούπα
Ψηφιακή μηχανή
Ψηφιακή κάμερα & εγγραφέας εικόνας
Συσκευή Blu-ray
Καθίσματα αυτοκινήτου
Καροτσάκι μωρού
Μηχανή κουρέματος
Τριβείο
Τρυπάνι
...
Υψηλή απόδοση Αξιοπιστία
Ευχρηστία Σχέση τιμής απόδοσης.

Άποψη σχετικά με το/την AEG-ELECTROLUX EW557F

Κατά μέσο όρο, οι χρήστες του AEG-ELECTROLUX EW557F το βρίσκουν πιο δύσχρηστο από τα ανταγωνιστικά προϊόντα.Το βαθμολογούν χαμηλά για την αξιοπιστία του και την ανθεκτικότητά του. , Αλλά οι αξιολογήσεις τους διαφέρουν κατά πολύ. Αν θέλετε να είστε σίγουροι οτι το AEG-ELECTROLUX EW557F είναι η λύση στα προβλήματά σας, αξιοποιείστε στο έπακρο την βοήθεια των χρηστών του Diplofix.

Οι χρήστες του δεν το βρίσκουν αποδοτικό., Αλλά δεν έχουν όλοι την ίδια γνώμη στην αξιολόγησή τους. Το θεωρούν ακριβό για αυτά που προσφέρει Θα βρείτε όλες τις απαντήσεις σχετικά με το AEG-ELECTROLUX EW557F στο εγχειρίδιο χρήσης (πληροφορίες, προδιαγραφές, συμβουλές ασφάλειας, αξεσουάρ, κ.λπ)
Σύνδεσμοι χορηγών
Απόσπασμα από το εγχειρίδιο
Ta pr--sqeta ugr malaktik pro·--nta ta pro·--nta kollar'smato prépei na topoqetoúntai sth q kh me to súmbolo prin thn ekk'nhsh tou progr mmato. To ugr-- eukantik-- ré ei na to oqete'tai oth q kh me to úmbo o. son afor th dosolog'a twn pr--sqetwn pro·--ntwn, akolouqe'te ti odhg'e tou kataskeuast , all den prépei se kam'a per'ptwsh na uperbe'te to --rio th q kh me thn éndeixh "MAC. H pos--thta tou aporrupantikoú pou prépei na crhsimopoie'te H pos--thta tou aporrupantikoú exart tai ap-- ton túpo twn ufasm twn, ton --gko twn roúcwn, to p--so lerwména e'nai ta roúca kai th sklhr--thta tou neroú. H sklhr--thta tou neroú diakr'netai se ep'peda. Plhrofor'e scetik me to ep'pedo sklhr--thta tou neroú mpore'te na p rete ap-- thn etaire'a údreush th c·ra sa ap-- thn topik autodio'khsh. son afor th dosolog'a, akolouq ste ti odhg'e tou kataskeuast. Crhsimopoie'te mikr--terh pos--thta aporrupantikoú, e n: - Ta roúca pou qélete na plúnete e'nai l'ga. - Ta roúca den e'nai polú lerwména. - E n dhmiourge'tai meg lh pos--thta afroú kat th di rkeia tou plus'mato. - E n den e'nai polú sklhr-- to ner-- (éw to ep'pedo glukoú). Baqmo' sklhr--thta tou neroú Baqmo' Ep'pedo Carakthristik Germanik kl'maka °dH 0- 7 8-14 15-21 nw twn 21 Gallik kl'maka °T. 0-15 16-25 26-37 nw twn 37 Aporrupantik kai pr--sqeta pro·--nta To apotélesma th plúsh exart tai ap-- thn epilog tou aporrupantikoú kai th swst dosolog'a. H swst dosolog'a sumb llei sthn apofug th dhmiourg'a apobl twn, kaq· kai sthn prostas'a tou perib llonto. Par--lo pou e'nai biodiasp·mena, ta aporrupantik periécoun stoice'a ta opo'a diatar ssoun thn eupr--sblhth oikologik isorrop'a th fúsh. H epilog aporrupantikoú exart tai ap-- ton túpo twn ufasm twn (eua'sqhta, m llina, bambaker k. ), to cr·ma, th qermokras'a plus'mato kai to p--so lerwména e'nai ta roúca...

Ευχρηστία
Έγινε η ακόλουθη ερώτηση στους χρήστες :

Είναι το EW557F εύχρηστο;

11 χρήστες απάντησαν ερωτήσεις και βαθμολόγησαν το προϊόν με κλίμακα από το 0 έως το 10. Η βαθμολογία είναι 10/10 αν το AEG-ELECTROLUX EW557F είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη και εύχρηστο.

Οι αξιολογήσεις (σχετικά αποτελέσματα) παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα :

12000024002
012345678910

Αφήνωντας το δείκτη του ποντικιού για μερικά δευτερόλεπτα πάνω σε μία κολώνα, μπορείτε να δείτε τον αριθμό των ατόμων που ψήφισαν για να βγει η βαθμολογία που φαίνεται στον οριζόντιο άξονα

Στατιστικά στοιχεία :

= 5.64
= 3.31

Ο μέσος όρος βαθμολογίας με βάση τις αξιολογήσεις είναι 5.64 και η τυπική απόκλιση είναι 3.31
Υψηλή απόδοση
Έγινε η ακόλουθη ερώτηση στους χρήστες :

Είναι το EW557F πολύ αποδοτικό;

11 χρήστες απάντησαν ερωτήσεις και βαθμολόγησαν το προϊόν με κλίμακα από το 0 έως το 10. Η βαθμολογία είναι 10/10 αν το AEG-ELECTROLUX EW557F είναι, στον τομέα του, το καλύτερο σε τεχνικό επίπεδο, το πιο ποιοτικό, ή αυτό που προσφέρει το μεγαλύερο εύρος επιλογών.

Οι αξιολογήσεις (σχετικά αποτελέσματα) παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα :

23001011201
012345678910

Αφήνωντας το δείκτη του ποντικιού για μερικά δευτερόλεπτα πάνω σε μία κολώνα, μπορείτε να δείτε τον αριθμό των ατόμων που ψήφισαν για να βγει η βαθμολογία που φαίνεται στον οριζόντιο άξονα

Στατιστικά στοιχεία :

= 4.18
= 3.56

Ο μέσος όρος βαθμολογίας με βάση τις αξιολογήσεις είναι 4.18 και η τυπική απόκλιση είναι 3.56
Αξιοπιστία
Έγινε η ακόλουθη ερώτηση στους χρήστες :

Είναι το EW557F αξιόπιστο και ανθεκτικό;

11 χρήστες απάντησαν ερωτήσεις και βαθμολόγησαν το προϊόν με κλίμακα από το 0 έως το 10. Η βαθμολογία είναι 10/10 αν νομίζετε οτι το AEG-ELECTROLUX EW557F είναι ανθεκτικό προϊόν, το οποίο θα αντέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να χαλάσει.

Οι αξιολογήσεις (σχετικά αποτελέσματα) παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα :

02120110211
012345678910

Αφήνωντας το δείκτη του ποντικιού για μερικά δευτερόλεπτα πάνω σε μία κολώνα, μπορείτε να δείτε τον αριθμό των ατόμων που ψήφισαν για να βγει η βαθμολογία που φαίνεται στον οριζόντιο άξονα

Στατιστικά στοιχεία :

= 5.09
= 3.15

Ο μέσος όρος βαθμολογίας με βάση τις αξιολογήσεις είναι 5.09 και η τυπική απόκλιση είναι 3.15
Σχέση τιμής απόδοσης.
Έγινε η ακόλουθη ερώτηση στους χρήστες :

Έχει το EW557F καλή σχέση τιμής απόδοσης;

11 χρήστες απάντησαν ερωτήσεις και βαθμολόγησαν το προϊόν με κλίμακα από το 0 έως το 10. Η βαθμολογία είναι 10/10 αν νομίζετε οτι το AEG-ELECTROLUX EW557F δεν είναι πολύ ακριβό σχετικά με τις δυνατότητές του.

Οι αξιολογήσεις (σχετικά αποτελέσματα) παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα :

30200004002
012345678910

Αφήνωντας το δείκτη του ποντικιού για μερικά δευτερόλεπτα πάνω σε μία κολώνα, μπορείτε να δείτε τον αριθμό των ατόμων που ψήφισαν για να βγει η βαθμολογία που φαίνεται στον οριζόντιο άξονα

Στατιστικά στοιχεία :

= 4.73
= 3.79

Ο μέσος όρος βαθμολογίας με βάση τις αξιολογήσεις είναι 4.73 και η τυπική απόκλιση είναι 3.79

Επικοινωνήστε με την ομάδα του Diplotop
Οι κυριότερες μάρκες
Τα καλύτερα προϊόντα
Τα προϊόντα που βαθμολογούνται πιο συχνά.
Νέα προϊόντα
Χάρτης Ιστοσελίδας
Rss
Αναφορές που αρχίζουν με τα γράμματα A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.